Zásady zpracování osobních údajů

(dále jako „Zásady“)

Správce osobních údajů:
Mgr. Kateřina Obertová, advokátka
č. ev. ČAK: 16048
IČO: 03659020
se sídlem: Na Smetance 504/16, Praha 2, PSČ 120 00

 

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1 Co najdete v těchto Zásadách? Tyto Zásady popisují, co se děje s osobními údaji, které mi svěříte při poptávce právních služeb (čl. 2) nebo které získám při poskytování právních služeb (čl. 3).

1.2 Co jsou osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, podle kterých je možné Vás identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu. Může to tedy být Vaše jméno, věk a datum narození, emailová adresa, telefonní číslo nebo třeba fotografie.

1.3 Proč potřebuji Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje potřebuji proto, abych Vás mohla kontaktovat, dodat Vám právní služby, na kterých jsme se dohodli, a vystavit fakturu. 

1.4 Co znamená zpracování osobních údajů. Zpracováním osobních údajů se myslí jakékoli cílené nakládání s těmito osobními údaji od jejich přijetí, přes vystavení faktury, až po archivaci.

 

2. POPTÁVKA PRÁVNÍCH SLUŽEB

2.1 Co se myslí poptávkou právních služeb. Poptávkou právních služeb se myslí Váš zájem o mé právní služby. Ten můžete projevit vyplněním kontaktního formuláře na mých webových stránkách tady, zasláním emailu nebo zprávy přes sociální síť LinkedIn, při telefonickém hovoru nebo komunikaci přes jinou online platformu (WhatsApp, Google Meet, Zoom, Skype atd.). 

2.2 Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Budu zpracovávat osobní údaje, které uvedete v poptávce právních služeb. 

Nejčastěji to bude Vaše jméno, emailová adresa a telefonní číslo. Pokud v poptávce uvedete také další osobní údaje, budou se tyto Zásady vztahovat i na ně.

Tyto údaje budu využívat (zpracovávat) k tomu, abych Vás na základě poptávky mohla kontaktovat a domluvit podmínky pro poskytování právních služeb. 

2.3 Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje, které uvedete v poptávce právních služeb, uchovávám po dobu jednoho roku a následně je smažu. Pokud se ale dohodneme na smlouvě o poskytování právních služeb, řídí se doba zpracování čl. 3.
 

3. POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

3.1 Smlouva o poskytování právních služeb. Tím, že se dohodneme na podmínkách, za jakých Vám poskytnu své právní služby, mezi sebou uzavíráme smlouvu o poskytování právních služeb. Na základě takto uzavřené smlouvy od Vás (případně také od Vašich smluvních partnerů nebo jiných pověřených osob) následně přebírám nejrůznější podklady a informace, a to včetně osobních údajů.

3.2 Jaké osobní údaje zpracovávám a proč. Veškeré informace, které obdržím v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování právních služeb a které obsahují osobní údaje, zpracovávám proto, abych Vám mohla poskytnout dohodnuté právní služby.

Nejčastěji se bude jednat o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • datum narození a/nebo rodné číslo,
 • emailová adresa, 
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • fotografie atd.

Podle povahy právních služeb se zpracovávané osobní údaje mohou týkat nejen Vaší osoby, ale také Vašich zaměstnanců, obchodních partnerů, členů rodiny nebo jiných osob blízkých, případně dalších osob. V některých případech mohou zpracovávané osobní údaje spadat do zvláštní kategorie osobních údajů (jedná se o tzv. citlivé údaje), a to zejména v záležitostech rodinného či pracovního práva nebo náhrady nemajetkové újmy.

Všechny tyto údaje chráním bez ohledu na to, koho se týkají, a jejich poskytnutí požaduji jen tehdy, je-li to nezbytné k plnění podle smlouvy o poskytování právních služeb.

3.3 Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje, které získávám v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, zpracovávám po dobu, kdy Vám podle této smlouvy poskytuji právní služby, a dále po dobu deseti let od ukončení smlouvy. 

V případech, kdy mi zpracování osobních údajů ukládají zvláštní právní předpisy (např. zákon o advokacii, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o účetnictví, nebo zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti atd.), mám povinnost tyto osobní údaje archivovat po dobu stanovenou právě těmito právními předpisy.

 

4. JAK ZPRACOVÁVÁM OSOBNÍ ÚDAJE

4.1 Co při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržuji. Jako advokátce mi zákon nařizuje mlčenlivost ve vztahu k informacím, které získám při výkonu své profese. Co mi sdělíte, je u mě v bezpečí, tedy i veškeré osobní údaje. Kromě toho mám samozřejmě veškeré údaje klientů zabezpečené i po technické stránce. 

Osobní údaje zpracovávám vždy k účelu uvedenému v těchto Zásadách (viz čl. 2.2 a čl. 3.2) a dále v případech, kdy mi to ukládají zvláštní právní předpisy. 

V některých případech mohu tyto osobní údaje použít také na obranu svých práv či nároků (např. v řízení o zaplacení faktur za právní služby) nebo je poskytnout třetím osobám, se kterými spolupracuji na zajištění chodu své kanceláře (např. účetní nebo daňovému poradci, poskytovatelům softwaru, dodavateli marketingových služeb atd.). Za každé situace však třetím osobám poskytnu jakékoli osobní údaje pouze v naprosto nezbytném rozsahu a jedině tehdy, pokud se tyto osoby samy zaváží chránit osobní údaje v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a těmito Zásadami.

V současné době neposkytují osobní údaje žádným třetím osobám. Jakoukoli změnu vždy promítnu do těchto Zásad.

 

5. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

5.1 Právo na přístup. Máte právo být informováni o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje. Většinu těchto informací najdete přímo v těchto Zásadách.

Můžete mě ale také kontaktovat a požádat zejména o tyto informace:

 • zda zpracovávám nějaké Vaše osobní údaje, 
 • k jakému účelu, 
 • jak jsem je získala, 
 • jak dlouho je budu uchovávat, 
 • a kdo další k nim má přístup. 

5.2 Právo na opravu. Pokud se Vaše osobní údaje změnily nebo zjistíte, že nemám správné údaje, kontaktujte mě a vše samozřejmě opravím.

5.3 Právo na výmaz. Můžete mě také požádat o smazání Vašich osobních údajů. Třeba proto, že vznesete oprávněnou námitku (čl. 5.6), domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávám v rozporu se zákonem, nebo že zpracování osobních údajů dále není nutné. 

Vaší žádosti vyhovím, pokud osobní údaje nemusím archivovat kvůli některému z následujících důvodů:

 • abych mohla plnit povinnosti plynoucí ze smlouvy o poskytování právních služeb,
 • abych chránila svá práva či nároky, 
 • protože mi to ukládají právní předpisy. 

5.4 Právo na omezení zpracování. Pokud s Vámi budu řešit sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů (např. uplatníte námitku podle čl. 5.6), pozastavím dočasně také další zpracování osobních údajů. To neplatí, pokud budu mít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo tyto osobní údaje budu potřebovat k ochraně svých práv či nároků.

5.5 Právo na přenositelnost. Pokud o to požádáte, předám Vám na základě Vaší žádosti veškeré Vaše osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu.

5.6 Právo vznést námitku. Pokud bych Vaše osobní údaje zpracovávala na základě oprávněného zájmu, můžete proti tomu podat námitku a žádat, ať od takového zpracování upustím. 

Vaší žádosti vyhovím, pokud mi v tom nebude bránit závažný oprávněný důvod. 

5.7 Jak můžete svá práva uplatnit. Pokud chcete uplatnit některé z práv uvedených v čl. 5.1 - čl. 5.6, napište mi email na adresu: katerina.obertova@taadvokatka.cz a popište v něm, o jaké právo se jedná. 

Vaše žádosti se snažím vyřídit co nejrychleji. Ze zákona na to mám měsíc od přijetí Vaší žádosti (u těch nejsložitějších případů mohu tuto lhůtu prodloužit ještě o dva měsíce). O výsledku Vás vždy budu informovat.

5.8 Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nakládám v rozporu s právními předpisy, můžete se také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Jaké právní předpisy se použijí. Co není upraveno v těchto Zásadách, najdete v příslušných právních předpisech, a to zejména v: 

 • nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),
 • zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Účinnost této verze Zásad. Tato verze Zásad nabývá účinnosti dne 1. 3. 2021.

6.3 Změny Zásad. Každou případnou změnu těchto Zásad zveřejním na svých webových stránkách tady

6.4 Dotazy k Zásadám. Ráda zodpovím jakékoli Vaše doplňující dotazy k těmto Zásadám. Mé kontaktní údaje najdete tady

  

V Praze dne 26. 2. 2021

Kateřina Obertová, advokátka